/algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor uitzendwerk

Toepassingsgebied – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen voor of aanbiedingen van terbeschikkingstelling van uitzendkrachten, in het bijzonder in de bouwsector, gericht aan, respectievelijk uitgebracht door:

THE BOZZ/THE BOZZ BUILDING EXPERTS 

naamloze vennootschap naar Belgisch recht

ondernemingsnummer 0782 220 965 (RPR Waals-Brabant) / 0782.220.965

met maatschappelijke zetel te Chaussée de Bruxelles 135/a, 1310 La Hulpe 

Tel: 0473 88 71 97

oefent de activiteit van uitzendbureau uit

Erkenninghouder The Bozz : Wallonië : W.INT.1563 / Brussel : 20142-406-2020908 / Vlaanderen : 2031/UC

Erkenninghouder The Bozz Building Experts : Wallonië : W.INT.1800 / Brussel : 20283-406-20220512 / Vlaanderen : 2355/UC

Reglementering – Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de bepalingen van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijk arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en haar uitvoeringsbesluiten, de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad of in de paritaire comités nrs. 322 en 124, alsook alle andere toepasselijke reglementeringen waarvan zowel The Bozz/The Bozz Building Experts als de gebruiker erkennen op de hoogte te zijn en waartoe zij zich verbinden om deze na te leven.

The Bozz/The Bozz Building Experts wijst de gebruiker uitdrukkelijk op zijn verplichting om met name de CAO nr. 125614/CO/124 van 4 december 2014 tot vaststelling van de voorwaarden voor uitzendarbeid in het  de Bouwnijverheid na te leven. 

Contract en arbeidsovereenkomst – Overeenkomstig de wet van 24 juli 1987 is elke terbeschikkingstelling van tijdelijk werk onderworpen aan (i) een contract tussen The Bozz/The Bozz Building Experts en de gebruiker, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken, met uitsluiting van alle andere, in het bijzonder alle algemene voorwaarden van de gebruiker, evenals alle bijzondere voorwaarden die tussen The Bozz/The Bozz Building Experts en de gebruiker zijn overeengekomen op het ogenblik van de aanvraag, en (ii) een uitzendovereenkomst tussen The Bozz/The Bozz Building Experts en de door de gebruiker geselecteerde uitzendkracht.

Kennis en aanvaarding – De gebruiker erkent deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en verklaart er effectief kennis van te hebben genomen alvorens het contract met The Bozz/The Bozz Building Experts af te sluiten. De gebruiker wordt geacht deze te aanvaarden zodra hij/zij een verzoek aan The Bozz/The Bozz Building Experts zendt.

Afwijking – Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen tegenover The Bozz/The Bozz Building Experts slechts worden afgedwongen bij schriftelijke overeenkomst of dwingende bepaling.

Gedeeltelijke nietigheid en scheidbaarheid – De nietigheid, onwettigheid of niet-tegenstelbaarheid van een bepaling van de voorwaarden of het contract heeft geen invloed op de geldigheid van het contract, tenzij de bepaling in kwestie essentieel of doorslaggevend is, of op de andere bepalingen. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of van het contract geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-tegenstelbaar blijkt te zijn, wordt zij in de mate van het mogelijke overeenkomstig de wet uitgelegd of toegepast, of bij gebreke daarvan geacht niet te zijn geschreven en wordt zij vervangen door een geldige bepaling die beantwoordt aan de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en aan de opzet van het contract.

Verzoek – De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij/zij bij het doen van een verzoek aan The Bozz/The Bozz Building Experts, haar voorziet van alle relevante informatie voor de selectie van de gewenste kandidaat/kandidaten.

Door de gebruiker te verstrekken informatie – De gebruiker is verplicht zo spoedig mogelijk en tijdig, doch in ieder geval vóór de aanvang van de tewerkstelling van de uitzendkracht, aan The Bozz/The Bozz Building Experts de volgende informatie te verstrekken, zonder dat deze opsomming limitatief is

– het Paritair Comité ou of eventueel het Paritaire subcomité waarvan de gebruiker deel uitmaakt ;

– de reden voor de tewerkstelling van de uitzendkracht, ook wanneer het gaat om de bezetting van een vacante post met het oog op de definitieve aanstelling van de uitzendkracht door de gebruiker voor dezelfde post aan het einde van de periode van terbeschikkingstelling  (reden van de terbeschikkingstelling), het aantal uitzendkrachten dat reeds ter beschikking van de gebruiker is gesteld met het oog op de bezetting van de betreffende vacante post;

– de plaats en de duur van de opdracht;

– de werkuren in het bedrijf van de gebruiker;

– de vereiste beroepskwalificaties en -voorwaarden;

– het loon van vaste werknemers met dezelfde kwalificatie in de onderneming van de gebruiker;

– de wijze van betaling van het loon;

– de specifieke kenmerken van de functie, met inbegrip van een eventuele functiebeschrijving;

– het al dan niet bestaan van een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging in de onderneming van de gebruiker;

– de duur van de (opeenvolgende) uitzendovereenkomst(en) die met de uitzendkracht zal/zullen worden gesloten, inclusief in het geval van opeenvolgende dagcontracten het bewijs van de behoefte aan flexibiliteit.

– De resultaten van de risicoanalyse van het uit te voeren werk, zoals bedoeld in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten. 

De gebruiker is tevens verplicht The Bozz/The Bozz Building Experts onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elke wijziging in een van de bovengenoemde elementen in de loop van de opdracht, alsmede, maar niet beperkt tot, de volgende elementen:

– Het mogelijke optreden van een staking, lock-out of enige vorm van tijdelijke werkloosheid binnen het bedrijf van de gebruiker;

– het mogelijke voorvallen van een arbeidsongeval van de uitzendkracht;

– elk gegeven dat noodzakelijk is of van invloed kan zijn op de Dimona-aangifte die voor de uitzendkracht moet worden gedaan, in het bijzonder elke wijziging in het begin, de duur of het einde van de uitzendovereenkomst

– het te laat komen of de afwezigheid van de uitzendkracht ;

– het niet verlengen van een opdracht.

De gebruiker aanvaardt als enige de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van deze informatie aan The Bozz/The Bozz Building Experts teneinde The Bozz/The Bozz Building Experts in staat te stellen een arbeidsovereenkomst op te stellen en de uitzendkracht te informeren overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, en vrijwaart The Bozz/The Bozz Building Experts derhalve voor de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de benodigde informatie of informatie waarover hij beschikt, of van te late, onvolledige of foutieve communicatie, onverminderd de eventueel door de gebruiker te betalen aanvullende facturen in verband met de eventueel aan te brengen wijzigingen.

Motivering – De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de motivering van het gebruik van uitzendwerk en de duur van eventuele opeenvolgende uitzendcontracten, met name voor de naleving van de toepasselijke regelgeving en de naleving van eventuele procedures, in het bijzonder de vergunnings- of communicatieprocedures, en vrijwaart The Bozz/The Bozz Building Experts derhalve voor alle gevolgen.

Gelijke verloning – Het loon van uitzendkrachten, met inbegrip van met name elke indexering of verhoging, bonus, uitkering of bestaand of toekomstig bestanddeel, mag, overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 en behoudens andersluidende wettelijke bepaling, niet lager zijn dan het loon waarop zij recht zouden hebben indien zij door de gebruiker onder dezelfde voorwaarden als vaste werknemers zouden worden tewerkgesteld. De gebruiker neemt de exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor de mededeling van deze gegevens en de wijze waarop deze aan The Bozz/The Bozz Building Experts worden verstrekt, en zal The Bozz/The Bozz Building Experts derhalve vrijwaren van alle gevolgen, onverminderd de eventueel door de gebruiker extra te betalen facturen voor eventueel aan te brengen wijzigingen.

Arbeidsreglementering en -bescherming – De gebruiker is, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, gedurende de periode waarin de uitzendkracht voor de gebruiker werkt, verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake arbeidsreglementering en -bescherming die van toepassing zijn op de arbeidsplaats, met inbegrip van de bestrijding van discriminatie, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, de moederschapsbescherming, de bescherming van zogende moeders, de arbeid van jeugdige personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, bepalingen betreffende de controle op de uitkeringen van deeltijdwerkers, veiligheid en gezondheid van de werknemers en de arbeidsplaatsen, onverminderd de toepasselijke bepalingen van de codexx inzake welzijn op het werk, met name titel 2 betreffende uitzendarbeid in boek X.

Welzijn op het werk – De gebruiker is verplicht erop toe te zien dat de uitzendkracht dezelfde rechten geniet inzake welzijn op het werk en hetzelfde niveau van bescherming, zoals met name bepaald door de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, alsmede de codexx inzake welzijn op het werk, als zijn eigen werknemers.

Naast de hierboven bedoelde gegevens is de gebruiker verplicht, indien van toepassing, een werkpostfiche overeenkomstig artikel X.2-3 van voornoemde codex op te stellen en aan The Bozz/The Bozz Building Experts te doen toekomen, voordat de uitzendkracht te zijner beschikking wordt gesteld. De gebruiker wordt verboden om een uitzendkracht tewerk te stellen in een functie of functie waarvoor geen werkpostfiche is opgesteld en waarvan de uitzendkracht niet in kennis is gesteld, wanneer een dergelijke werkpostfiche moet worden opgesteld, noch zal hij de uitzendkracht tewerkstellen in een andere functie of functie, indien aan deze functie of functie andere risico’s verbonden zijn dan die welke in de werkpostfiche zijn genoemd, en waarvoor een werkpostfiche moet worden opgesteld.

De gebruiker is verplicht de uitzendkracht geen verboden werk op te dragen en erop toe te zien dat hij geen verboden arbeid verricht. De gebruiker is tevens verplicht de uitzendkracht geen werkzaamheden op te dragen en erop toe te zien dat deze geen werkzaamheden verricht waarvoor bijzondere voorschriften gelden, zoals ongezonde of gevaarlijke werkzaamheden, die niet in zijn aanvraag waren voorzien, noch het hanteren van machines, werktuigen, voertuigen, goederen, het vervoeren of bewerken van effecten of waardepapieren ter inning, tenzij anders overeengekomen door The Bozz/The Bozz Building Experts en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De gebruiker is er tevens, overeenkomstig artikel X.2-10 tot en met X.2-12 van voornoemde codex, verantwoordelijk voor dat de uitzendkracht onder meer de beschikking krijgt over werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, relevante informatie en specifieke veiligheidsinstructies, alsmede een toereikende en passende opleiding, dat de bijzondere kwalificatie van de uitzendkracht wordt gewaarborgd, en dat het vereiste toezicht wordt uitgeoefend.

De gebruiker vrijwaart The Bozz/The Bozz Building Experts voor de gevolgen van het niet naleven van de bepalingen van dit artikel.

Arbeidsongeval – In geval van een arbeidsongeval van een uitzendkracht is de gebruiker verplicht, na alle dringende maatregelen te hebben genomen, The Bozz/The Bozz Building Experts onmiddellijk op de hoogte te brengen en alle nodige inlichtingen te verstrekken om hem in staat te stellen de aangifte van arbeidsongeval op te stellen en zijn verplichtingen na te komen.

In geval van een “ernstig” arbeidsongeval zal de gebruiker onverwijld zijn preventiedienst opdragen het onderzoek te verrichten en een omstandig verslag op te stellen als bedoeld in artikel 94ter van de Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk in samenwerking met The Bozz/The Bozz Building Experts, en de kosten daarvan voor zijn rekening nemen.

De gebruiker dient dit verslag, met inbegrip van de door ieder te nemen preventieve maatregelen om een herhaling van het ongeval te voorkomen en een actieplan als bedoeld in artikel I.6-5 van de Codex Welzijn op het Werk, binnen zeven dagen na het ontstaan van het ongeval in bij The Bozz/The Bozz Building Experts over te maken overeenkomstig artikel I.6-6 van de Codex Welzijn op het Werk, onder voorbehoud van eventuele opmerkingen van The Bozz/The Bozz Building Experts.

Arbeid in het buitenland en detachering – Indien arbeid door een uitzendkracht in het buitenland dient te worden verricht, dient de gebruiker The Bozz/The Bozz Building Experts vooraf schriftelijk te informeren in welk(e) land(en) anders dan België de werkzaamheden dienen te worden verricht. De gebruiker is tevens verplicht The Bozz/The Bozz Building Experts alle nodige informatie te verstrekken betreffende de wettelijke verplichtingen die moeten worden nageleefd om een uitzendkracht in het (de) betrokken land(en) ter beschikking te stellen. De gebruiker is in de bij wet bepaalde gevallen verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen en het indienen van de vereiste verklaringen met het oog op de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten in het buitenland. The Bozz/The Bozz Building Experts is op geen enkele wijze aansprakelijk en de gebruiker zal The Bozz/The Bozz Building Experts vrijwaren voor het niet naleven door de gebruiker van het bovenstaande.

Verwerking van persoonsgegevens – The Bozz/The Bozz Building Experts en de gebruiker zijn, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), elk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van deze verordening.

De gebruiker is verplicht zorg te dragen voor de naleving van genoemde verordening ten aanzien van de door hem verwerkte persoonsgegevens van sollicitanten, uitzendkrachten en werknemers, vertegenwoordigers en contactpersonen van The Bozz/The Bozz Building Experts, met inbegrip van het treffen van alle passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking van die gegevens in overeenstemming met de verordening geschiedt. De gebruiker zorgt ervoor dat de personen die gemachtigd zijn dergelijke persoonsgegevens te verwerken, zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen of aan een passende wettelijke geheimhoudingsplicht onderworpen zijn. De gebruiker garandeert dat hij alle persoonsgegevens van een door The Bozz/The Bozz Building Experts voorgestelde kandidaat zal wissen indien hij besluit de kandidaat niet te behouden, of van een uitzendkracht aan het einde van de opdracht, tenzij het bewaren van dergelijke persoonsgegevens wettelijk verplicht is.

Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan The Bozz/The Bozz Building Experts garandeert de gebruiker dat deze gegevens door The Bozz/The Bozz Building Experts kunnen worden doorgegeven en verwerkt ten behoeve van de uitvoering van het contract, en dat in voorkomend geval vooraf de toestemming van de betrokkene is verkregen.

The Bozz/The Bozz Building Experts verzamelt, verwerkt en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar Privacybeleid, dat beschikbaar is op www.thebozz.be/RGPD.

Klachten en geschillen – De gebruiker is verplicht The Bozz/The Bozz Building Experts onverwijld, en uiterlijk voor het einde van elke dag van de proefperiode, op de hoogte te stellen indien een uitzendkracht niet aan de criteria van het verzoek voldoet. Elke begonnen dag zal gefactureerd worden voor een volledige dag.

Alle andere betwistingen met betrekking tot facturen moeten gemotiveerd en gedocumenteerd worden en moeten The Bozz/The Bozz Building Experts per aangetekende brief bereiken uiterlijk acht dagen na de datum van de factuur.

Facturatie en betaling – Facturen van The Bozz/The Bozz Building Experts zijn gebaseerd op de staat met prestaties van de uitzendkracht, die de gebruiker verplicht is in papieren of elektronische vorm aan The Bozz/The Bozz Building Experts te overleggen. De staat met de gewerkte uren zal niet minder bedragen dan de door de gebruiker gevraagde uren, tenzij anders overeengekomen of indien dit uitsluitend door de uitzendkracht en de gebruiker aan The Bozz/The Bozz Building Experts werd meegedeeld. Indien dit niet het geval is, zal The Bozz/The Bozz Building Experts factureren op basis van de door de gebruiker gevraagde uren. Door de staat van prestaties terug te zenden, bevestigt de gebruiker de juistheid van het aangegeven werk en de correcte uitvoering van het door de uitzendkracht verrichte werk. De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele fouten in de verantwoording van de gewerkte uren.

De facturen van The Bozz/The Bozz Building Experts zijn contant betaalbaar op de datum van de factuur, tenzij anders overeengekomen. De uitzendkracht is nooit nimmer gerechtigd om betaling van facturen namens The Bozz/The Bozz Building Experts te verkrijgen, en iedere betaling aan de uitzendkracht van door The Bozz/The Bozz Building Experts verschuldigde bedragen geschiedt voor eigen risico van de gebruiker.

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal elk gefactureerd of verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest van tien procent (10%) per jaar, alsmede met een eenmalige forfaitaire vergoeding van maximaal tien procent (10%) van de verschuldigde bedragen, met een minimum van tweehonderdvijftig (250) euro.

Elke factuur die niet formeel werd betwist in overeenstemming met en binnen de termijnen bepaald in deze algemene voorwaarden, wordt geacht volledig, definitief en zonder voorbehoud aanvaard te zijn. In geval van betwisting van de diensten of de uitvoering van de overeenkomst door The Bozz/The Bozz Building Experts, is de gebruiker niettemin gehouden tot betaling van de diensten van de uitzendkracht , zonder dat hij aanspraak kan maken op enig recht op schadevergoeding.

In geval van vrees of twijfel omtrent de solvabiliteit van de gebruiker is The Bozz/The Bozz Building Experts gerechtigd enige andere zekerheid te verlangen ter waarborging van de betaling en de nakoming van haar verplichtingen door de gebruiker. In een dergelijk geval dient deze zekerheid door de gebruiker binnen vijf (5) werkdagen na het verzoek van The Bozz Building Experts te worden geleverd of verstrekt, bij gebreke waarvan The Bozz/The Bozz Building Experts zich het recht voorbehoudt haar diensten op te schorten.

Erkenning – The Bozz/The Bozz Building Experts verklaart dat zij over de nodige erkenningen beschikt als uitzendbureau en als uitzendbureau in de bouwsector. 

Aansprakelijkheid -The Bozz/The Bozz Building Experts besteedt de uiterste zorg aan de selectie van kandidaten die voldoen aan de criteria van het verzoek van de gebruiker en voert haar taak van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten op professionele wijze uit in overeenstemming met de geldende regelgeving, maar dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. In het bijzonder kan The Bozz/The Bozz Building Experts niet verantwoordelijk worden gesteld indien zij geen kandidaat kan aanbieden die voldoet aan de criteria van het verzoek, indien een geselecteerde kandidaat de opdracht niet kan uitvoeren of indien een uitzendkracht een mogelijke opdracht bij de gebruiker voortijdig beëindigt.

The Bozz/The Bozz Building Experts is niet aansprakelijk voor schade of verlies door de uitzendkracht toegebracht aan de gebruiker of aan derden tijdens of ten gevolge van zijn/haar tewerkstelling bij de gebruiker, in het bijzonder in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materialen, geld of goederen die aan de uitzendkracht zijn toevertrouwd. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de door de uitzendkracht veroorzaakte schade ex artikel 1384 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, en de gebruiker zal The Bozz/The Bozz Building Experts tot dit bedrag vrijwaren. De gebruiker wordt aangeraden in zijn polis van burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering een clausule op te nemen die uitzendarbeid dekt.

Elke vordering tot vergoeding van onkosten of kosten door de uitzendkracht, kosten voortvloeiend uit het privégebruik door de uitzendkracht van de apparatuur van de gebruiker, maaltijden in het bedrijfsrestaurant, zal worden gedaan zonder tussenkomst van The Bozz/The Bozz Building Experts. The Bozz/The Bozz Building Experts is niet verantwoordelijk voor eventuele leningen of voorschotten, in natura of in geld, die door de gebruiker aan de uitzendkracht zouden worden toegekend.

The Bozz/The Bozz Building Experts kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid of laattijdige komst van een uitzendkracht.

De gebruiker kan geen gebruik maken van de diensten van The Bozz/The Bozz Building Experts in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn bedrijf. In dergelijke gevallen dient de gebruiker The Bozz/The Bozz Building Experts onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. The Bozz/The Bozz Building Experts is dan verplicht zijn uitzendkrachten terug te trekken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot betaling van een schadevergoeding aan de gebruiker.

In ieder geval en tenzij anders overeengekomen, is de aansprakelijkheid van The Bozz/The Bozz Building Experts beperkt tot de voorzienbare schade die rechtstreeks voortvloeit uit de zware of opzettelijke fout van The Bozz/The Bozz Building Experts. The Bozz/The Bozz Building Experts zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig omzetverlies, winstderving, gemiste besparingen, verlies van kansen geleden door de gebruiker.

De aansprakelijkheid van The Bozz/The Bozz Building Experts is contractueel beperkt, behoudens en voor zover wettelijk toegestaan, tot een bedrag gelijk aan vijftig procent (50%) van de gefactureerde en betaalde bedragen uit hoofde van het betreffende contract.

Niet-discriminatie – The Bozz/The Bozz Building Experts verbiedt alle vormen van discriminatie. Noch The Bozz/The Bozz Building Experts, noch de gebruiker zullen kandidaten of uitzendkrachten op een discriminerende wijze behandelen in het selectieproces of tijdens of na de tewerkstelling bij de gebruiker. De gebruiker mag geen criteria hanteren zoals geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, seksuele, levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging, vakbondslidmaatschap, politieke overtuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, taal, handicap of fysieke kenmerken of andere discriminerende criteria. The Bozz/The Bozz Building Experts is niet verplicht dergelijke criteria of discriminerende verzoeken toe te passen en de gebruiker vrijwaart The Bozz/The Bozz Building Experts hiervan. The Bozz/The Bozz Building Experts hebben het recht om elke opdracht of elk contract met de gebruiker met onmiddellijke ingang en zonder schadevergoeding te beëindigen in geval van een discriminerende praktijk, onverminderd alle andere rechten of rechtsmiddelen.

Rechtstreekse indienstneming – Tenzij anders overeengekomen, is de gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire som verschuldigd gelijk aan 30% van het bruto jaarsalaris van de betrokken kandidaat of uitzendkracht, naargelang het geval, indien deze rechtstreeks in dienst wordt genomen, hetzij door het sluiten van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker, hetzij door terbeschikkingstelling door een derde aan de gebruiker, hetzij door het sluiten van een aannemingsovereenkomst, hetzij door het sluiten van een arbeidsovereenkomst door een verbonden of geassocieerde onderneming van de gebruiker in de zin van artikel 1: 20 en 1: 21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij (a) een uitzendkracht die onder contract staat bij The Bozz/The Bozz Building Experts, tenzij de uitzendkracht gedurende ten minste 125 dagen (130 dagen indien de gebruiker lid is van de paritaire bouwcomité) of het voltijdse equivalent in geval van een deeltijdse tewerkstelling bij de gebruiker heeft gewerkt, hetzij (b) een kandidaat die door TThe Bozz/he Bozz Building Experts is voorgedragen, zonder een contract te sluiten in de zin van artikel 17 van de wet van 24 juli 1987, vóór het verstrijken van een termijn van zes (6) maanden vanaf de datum van voorstelling van de kandidaat aan de gebruiker.

Voornoemde schadevergoeding wordt forfaitair vastgesteld en komt overeen met de door The Bozz/The Bozz Building Experts redelijkerwijs te verwachten schade, in het bijzonder voor wat betreft de door The Bozz/The Bozz Building Experts gemaakte kosten voor het zoeken van de kandidaat of de uitzendkracht, het uitsparen door de gebruiker van de kosten die hij zou hebben moeten maken voor de werving en selectie van de kandidaat of de uitzendkracht en de winstderving voor The Bozz/The Bozz Building Experts, onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen, in het bijzonder indien The Bozz/The Bozz Building Experts kan aantonen dat de daadwerkelijk geleden schade hoger is dan voornoemde schadevergoeding.

De gebruiker is verplicht The Bozz/The Bozz Building Experts voorafgaand aan een dergelijke verbintenis schriftelijk op de hoogte te stellen.

Vertrouwelijkheid – Alle informatie die door The Bozz/The Bozz Building Experts aan de gebruiker wordt verstrekt, is vertrouwelijk. De gebruiker is verplicht deze vertrouwelijk te behandelen, niet aan derden bekend te maken, niet te gebruiken tenzij hij daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen voor andere doeleinden dan die van het contract met The Bozz/The Bozz Building Experts, deze aan het einde van het contract te wissen tenzij hij wettelijk verplicht is deze te bewaren, en ervoor te zorgen dat zijn medewerkers deze vertrouwelijkheid in acht nemen.

The Bozz/The Bozz Building Experts verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke informatie van of met betrekking tot de gebruiker en zijn applicatie, waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen, aan derden te gebruiken of bekend te maken, tenzij en voor zover het gebruik of de bekendmaking van dergelijke informatie noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

The Bozz/The Bozz Building Experts is niet aansprakelijk voor de naleving of schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht met betrekking tot vertrouwelijke informatie die de uitzendkracht tijdens zijn dienstverband met de gebruiker heeft verkregen en de gebruiker kan daartoe zonodig een geheimhoudingsovereenkomst met de uitzendkracht aangaan.

Nietigheid en beëindiging van het contract – The Bozz/The Bozz Building Experts heeft het recht het contract van rechtswege te beëindigen en zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken, zonder opzegtermijn en zonder schadevergoeding, in de gevallen voorzien in deze algemene voorwaarden, alsook in geval van niet-naleving door de gebruiker van zijn wettelijke verplichtingen of van zijn verbintenissen zoals bepaald in deze algemene voorwaarden, indien nodig, nadat de ingebrekestelling meer dan acht dagen na verzending ervan zonder gevolg is gebleven, behalve in geval van hoogdringendheid,  ernstige tekortkoming of wanneer het voor de gebruiker materieel onmogelijk is om de inbreuk binnen de genoemde termijn ongedaan te maken, onverminderd enig recht of verhaal van The Bozz/The Bozz Building Experts tegen de gebruiker.

In dit geval, alsmede in geval van nietigheid van het contract tussen de gebruiker en The Bozz/The Bozz Building Experts, of indien de gebruiker eenzijdig het contract met The Bozz/The Bozz Building Experts verbreekt of de opdracht van de uitzendkracht voortijdig beëindigt, is de gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de som van de facturen die The Bozz/The Bozz Building Experts zou hebben opgemaakt indien de overeenkomst normaal en volgens haar termijn zou zijn uitgevoerd, met een minimumbedrag van ___ euro per dag, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen, in het bijzonder indien The Bozz/The Bozz Building Experts kan aantonen dat de werkelijk geleden schade hoger is dan de voormelde schadevergoeding.

Wijziging van omstandigheden – Indien een wijziging van de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst de uitvoering daarvan buitensporig bezwarend maakt voor The Bozz/The Bozz Building Experts, die er niet mee had ingestemd het risico op zich te nemen, zoals een wijziging van de regelgeving, heeft The Bozz/The Bozz Building Experts het recht te verzoeken om wijziging of beëindiging van de overeenkomst. Een dergelijk verzoek wordt per aangetekend schrijven aan de gebruiker medegedeeld en wordt geacht door de gebruiker te zijn aanvaard, tenzij een verzoek tot heronderhandeling of weigering door de gebruiker per aangetekend schrijven wordt medegedeeld binnen vijftien dagen na het verzoek door The Bozz/The Bozz Building Experts.

In geval van een verzoek tot heronderhandeling beschikken The Bozz/The Bozz Building Experts en de gebruiker over een termijn van 15 dagen, tenzij anders overeengekomen, om te goeder trouw te trachten tot overeenstemming te komen.

In geval van weigering van wijzigingen of mislukking van de hierboven bedoelde onderhandelingen, wordt het contract van rechtswege en zonder schadevergoeding voor een van beide partijen ontbonden, tenzij The Bozz Building Experts afstand doet van haar vordering of deze overeenkomstig deze algemene voorwaarden voorlegt aan de bevoegde rechter.

Toepasselijk recht – Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.

Bevoegde rechtbank – Elk geschil met betrekking tot de toepassing, de geldigheid of de uitvoerbaarheid ervan valt, behoudens andersluidende of dwingendrechtelijke bepalingen, onder de bevoegdheid van de Franstalige hoven en rechtbanken van Brussel.