/ Privacybeleid

Privacyverklaring voor kandidaten

Gelieve deze privacyverklaring aandachtig doorlezen. Daarin wordt uitgelegd waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en hoe lang wij ze bewaren. Uw gegevens worden zo veilig mogelijk bewaard en wij beschermen ze tegen verlies, openbaarmaking en ongeoorloofde toegang. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”).

Deze privacyverklaring is geschreven in de vorm van een lijst van vragen en antwoorden.

 1. Wie zal mijn persoonsgegevens verwerken?

De gezamenlijke verantwoordelijke personen voor de verwerking van uw gegevens zijn de volgende rechtspersonen:

The Bozz /The Bozz Building Experts bv
Chaussée de Bruxelles 135a
1310 La Hulpe

Om u gemakkelijker te kunnen bijstaan met betrekking tot uw rechten inzake uw persoonsgegevens, werdt The Bozz aangewezen als centraal contactpunt voor de verstrekking van informatie over uw persoonsgegevens en voor de uitoefening van uw rechten (zie punt 8 hieronder). U kunt contact opnemen met The Bozz via e-mail op info@thebozz.be of per telefoon op 02 486 10 26.

 1. Voor welk doel en op basis van welke rechtsgrondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt is het registreren van uw sollicitatie voor een baan bij ons bedrijf, wat betekent dat The Bozz alle noodzakelijke gegevens zal verwerken die nodig zijn om uw sollicitatie te kunnen beoordelen voor een eventuele aanwerving.

De verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve noodzakelijk om stappen te kunnen ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Het is in het legitieme belang van The Bozz om u te beoordelen alvorens te besluiten om u een aanbod tot tewerkstelling te doen.

In geval van een positieve beoordeling en een besluit om u in dienst te nemen, zullen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst op te stellen.

In geval van een beslissing om u niet in dienst te nemen, zullen wij uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bewaren (zie punt 7), zodat The Bozz contact met u kan nemen indien mogelijke toekomstige opportuniteiten overeenstemmen met uw profiel zou overeenkomen.
Indien de beslissing om u niet in dienst te nemen wordt aangevochten, zal het bewaren van persoonsgegevens de belangen van The Bozz veiligstellen.

 1. Welke categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt?

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie over u op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden.

Anonieme gegevens, aan de hand waarvan uw identiteit niet kan worden achterhaald, worden derhalve niet als persoonsgegevens beschouwd.

The Bozz verzamelt en verwerkt de gegevens die u verstrekt via de wervingswebsite, wanneer u formulieren invult en/of cv’s en sollicitatiebrieven indient. The Bozz kan ook gegevens verzamelen en verwerken die u hebt gedeeld via persoonlijke contacten en interviews per telefoon, e-mail of post. Voor sommige vacatures maakt The Bozz gebruik van dienstverleners (bijv. een wervingsbureau) en The Bozz verwerkt ook de persoonsgegevens die zij van deze dienstverleners heeft ontvangen.

Voor de hierboven genoemde doeleinden omvat de verwerking van persoonsgegevens :

 • standaardgegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres, enz);
 • persoonsgegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, taal, eventuele namen van familieleden die bij The Bozz werken, …);
 • uw foto, indien u deze vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld indien deze in uw CV is opgenomen);
 • gegevens betreffende uw beroepservaring (profiel, gegevens betreffende vroegere werkgevers, uitsplitsing van recente beroepen en verrichte werkzaamheden, bijzondere producten, indien relevant voor de functie: ervaring met zwaar lichamelijk werk, enz.), met inbegrip van een overzicht van uw referenties indien u in uw curriculum vitae referenties hebt opgegeven en indien u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • gegevens met betrekking tot uw opleiding (diploma’s, getuigschriften, stages, bijzondere opleidingen, enz);
 • gegevens met betrekking tot uw huidige beroepssituatie (werknemer, zelfstandige, werkloze (met uitkering), ingeschreven bij Actiris, Forem, VDAB, …);
 • kennis van talen;
 • indien van toepassing, of u reeds beschikt over een werkvergunning en/of een verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER);
 • alle andere persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt bij uw sollicitatie, in verband met de uitoefening van de functie (indien van toepassing, hoe u denkt over werken op zaterdag, zondag, flexibele werktijden, wat uw huidige salarispakket is en wat uw verwachtingen zijn op het gebied van beloning, welke andere sollicitaties u nog hebt lopen, …);
 • alle andere persoonsgegevens (andere dan de hierboven genoemde) die overeenkomstig de wet moeten worden verwerkt.

U bent niet verplicht ons deze gegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor uw kansen op aanwerving.

 1. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Medewerkers van The Bozz die betrokken zijn bij werving en selectie, het hoofd werving en de directeur hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know”-basis voor de hierboven vermelde doeleinden. Ook werknemers die bijstand verlenen, zullen toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens (bv. werknemers van contactcentra en bepaalde IT-medewerkers).

Wij sturen uw gegevens niet door naar andere partijen, met uitzondering van een beoordelingscentrum etc. of andere partijen die relevant zijn voor het wervingsproces (bijv. het uitzendbureau voor een tijdelijke vacature binnen The Bozz indien u in het verleden rechtstreeks bij The Bozz heeft gesolliciteerd).

 1. Zullen mijn persoonsgegevens worden doorgegeven buiten het land waar ik woon?

Uw persoonsgegevens worden in België opgeslagen.

Wij nemen de nodige maatregelen[1] om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de Europese wetgeving. U kunt een kopie aanvragen van de maatregelen die wij hebben genomen door contact op te nemen met het personeelscontactcentrum.

 1. Zal Bozz gebruik maken van een geautomatiseerd besluitvormingsproces?

Geautomatiseerde besluiten worden gedefinieerd als besluiten met betrekking tot personen, die uitsluitend op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking worden genomen en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokkenen in aanmerkelijke mate treffen.

The Bozz verklaart als beginsel dat zij geen geautomatiseerde besluiten neemt zoals hierboven beschreven. The Bozz baseert haar besluit om u in dienst te nemen niet uitsluitend op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor een aantal functies is het mogelijk dat u niet meer op de wervingssite kunt solliciteren op grond van het antwoord dat u hebt gegeven op een vraag over de arbeidsvoorwaarden voor die functies. Bijvoorbeeld, voor de functie van orderverzamelaar in het distributiecentrum is het noodzakelijk in een tweeploegenstelsel te werken. Dit is een modaliteit voor de uitvoering van deze arbeidsovereenkomst. Als u op de aanwervingssite naar deze functie solliciteert en u antwoordt “nee” op de vraag of u in een tweeploegensysteem wilt werken, kunt u niet op deze functie solliciteren. U kunt wel solliciteren naar andere functies.

 1. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.

Indien de sollicitatie niet tot een arbeidsverhouding leidt, worden uw persoonsgegevens tot vijf jaar na het einde van de aanwervingsprocedure bewaard voor de in punt 2 hierboven beschreven doeleinden.

 1. Welke rechten heb ik met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens door The Bozz?

U heeft te allen tijde het recht contact op te nemen met The Bozz indien u hulp nodig heeft bij het solliciteren naar een baan of bij het beheer van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om op elk moment contact op te nemen met The Bozz met de volgende verzoeken :

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens. Dit omvat ook het recht om een kopie te vragen. U kunt uw gegevens bekijken door in te loggen op de wervingswebsite;
 • rectificatie van uw persoonsgegevens, met inbegrip van het recht om onjuiste gegevens aan te vullen, indien de bewaarde gegevens onjuist waren. U kunt deze rectificatie ook uitvoeren door in te loggen op de aanwervingswebsite;
 • het wissen van uw persoonsgegevens zodra er geen rechtsgrondslag (meer) is voor de verwerking ervan;
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de in punt 2 genoemde verwerking waarvoor The Bozz een gerechtvaardigd belang heeft.

Deze rechten zijn niet absoluut: The Bozz kan redenen hebben om niet of gedeeltelijk op uw verzoek in te gaan.

U kunt contact opnemen met het Personal Contact Centre via het e-mailadres info@thebozz.be of per post op bovenstaand adres in verband met gegevens die niet via de aanwervingssite kunnen worden geraadpleegd en voor de uitoefening van uw recht op wissing, beperking of verzet.

U hebt ook het recht – indien u van mening bent dat The Bozz niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld – om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, voor zover vereist door de toepasselijke regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, raden wij u aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 september 2020.

[1] Zoals de in artikel 46 van de GDPR genoemde modelcontractbepalingen.